หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

ที่
โรงเรียน
ผลแข่งขัน รหัส รร. ทีม กรรมการ นักเรียน ครู ตรวจสอบข้อมูลซ้ำ
ครู
นักเรียน
กรรมการ
1 โรงเรียนบ้านกระบี่ 0011 9 9 18 13
2 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 0021 38 21 67 49
3 โรงเรียนบ้านแก 0029 12 8 18 15
4 โรงเรียนบ้านขะยูง 0032 11 14 24 16
5 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 0041 18 12 27 22
6 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 0065 9 17 24 17
7 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 0066 11 16 26 19
8 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 0072 44 23 88 67
9 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 0090 15 11 31 20
10 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 0101 13 26 27 18
11 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 0106 21 9 71 23
12 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 0117 11 5 22 17
13 โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11) 0140 12 15 21 18
14 โรงเรียนบ้านสว่าง 0158 22 13 35 30
15 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 0160 18 32 77 32
16 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 0193 4 13 8 6
17 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 0201 17 9 37 27
18 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 0206 16 19 36 28
19 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 0209 26 12 56 42
20 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 0210 15 16 41 26
21 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 0216 31 40 123 58
22 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 0220 19 4 51 29
23 โรงเรียนบ้านขนา 0221 3 10 14 8
24 โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ 0222 5 9 9 6
รวม 402 363 953 606  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.