หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

หมวดหมู่: ศิลปะ-ดนตรี

ที่ ID กิจกรรม บัตรรวม
1. 0749 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
2. 0748 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
3. 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 
4. 0314 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
5. 0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
6. 0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
7. 0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
8. 0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
9. 0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
10. 0331 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
11. 0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
12. 0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 3 ]
 
13. 0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 4 ]
 
14. 0339 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
15. 0341 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
16. 0343 การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
17. 0345 การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
18. 0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 7 ]
 
19. 0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 8 ]
 
20. 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 7 ]
 
21. 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 8 ]
 
22. 0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 
23. 0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 
24. 0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 
25. 0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 
26. 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
27. 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
28. 0324 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
29. 0326 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
30. 0328 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
31. 0330 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
32. 0332 การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
33. 0334 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
34. 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
35. 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
36. 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
37. 0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 7 ]
 
38. 0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
39. 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 8 ]
 
40. 0750 การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
41. 0747 การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
42. 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
43. 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 1 ]
 
44. 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 
45. 0347 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
46. 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
47. 0643 การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
48. 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 0 ]
 
49. 0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 พิมพ์บัตร/เกียรติบัตรกรรมการรายคน [ 6 ]
 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.