หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

รายงานผู้ชนะเลิศระดับเหรียญทอง ตัวแทนเข้าแข่งขันระดับต่อไป
 
ที่ หมวดหมู่ รายการ โรงเรียน คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภาวิน ทองใบ
2.เด็กชาย สุเมธ วงศามาลย์
1.นาย สวาท บุตรวงค์
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ รัตนะวัน
2.เด็กชาย อติกานต์ ลีลา
1.นาย สมจิต สวัสดี
3 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชัยพสิษฐ์ จันประสิทธิ์
2.เด็กชาย กฤษณะ ศรชัย
1.นาย สุพระไทย กาหลง
4 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 96.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนายุธ จันทร์ถา
2.เด็กชาย ณัฐพล แก้วขุนทอง
1.นางสาว เกษแก้ว น้อยมิ่ง
5 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขะยูง 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ กลิิ่นพิกุล
2.เด็กชาย ประเสริฐ ก้านสี
1.นาย ดวงตา บุญชาลี
6 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เกวลิน สังสัมฤทธิ์
2.เด็กหญิง สิราวรรณ เรือนงาม
3.เด็กหญิง สุดา กิ่งก้าน
4.เด็กหญิง ขันเงิน ลิวรัตน์
1.นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
2.นางสาว ปริยาภัทร ไชยสิน
7 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เลิศมงคล เชื้ออุ่น
2.เด็กหญิง จุฑารัตน์ ร่วมรักษ์
1.นาง วิสันต์ เส้นสุข
2.นาง ทัศนา สมสวย
8 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐกิตต์ สุภเกษ
2.เด็กหญิง นันท์นภัส จันทร์สว่าง
1.นางสาว นิลพัฒน์ โกทา
2.นางสาว รัชฎาพร พิมมัดสา
9 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขะยูง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พิสิฐ แก่นสาร
2.เด็กหญิง อลิศา กล่อนศรี
1.นางสาว อัจฉรียา พลนำ
2.นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
10 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล คำแพง
2.เด็กชาย ธิติพันธ์ โทวาท
3.เด็กหญิง วรนาฏ โคศรี
4.เด็กหญิง กาญจนา โสภากุล
5.เด็กหญิง ชนากรณ์ ถอยกระโทก
1.นาย ไพฑูรย์ กันยา
2.นาย ทวีศักดิ์ มืดทัพไทย
11 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กวินธิดา หอมดวงศรี 1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
12 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พริกรรณ์ พรมนิ่ม 1.นาง สมคิด จำเริญสุข
13 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 76.00 เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พัชนี ขันชัย 1.นาย ฤทธิเกียรติ คำหล้า
14 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิศรา โกสุมภ์ศิริ 1.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
15 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ จันทิมา 1.นาง สมใจ สาลีเกิด
16 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านขะยูง 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ประสาร ก้านสี 1.นางสาว นันทิยา พรหมทา
17 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 76.00 เหรียญเงิน
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ทรายแก้ว เพชรดี 1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
18 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทองแท้ แก้วชะอุ่ม
2.เด็กหญิง นริศรา กอดแก้ว
1.นาง วิชรา ทองทั่ว
2.นาง ภาราดา สระสิงห์
19 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านขะยูง 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กฤติยาณี จันทร์ดวงศรี
2.เด็กหญิง ธิดารัตน์ ฤกษ์ดี
1.นางสาว ศรีศิกัญศ์ญา ศรีสวัสดิ์
20 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วนิดา วาไชยะ 1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
21 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชานน์โชติ โคตรมิตร
2.เด็กหญิง ณัฐธิดา มูลกลาง
3.เด็กหญิง พิรยากร ฑิพมาตย์
1.นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
2.นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
22 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 83.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิภาดา ครองใจ
2.เด็กหญิง กมลพร กันหา
3.เด็กหญิง ณัฐนารี กุลหอม
1.นาย เดชชาติ กมุทชาติ
2.นาง บังอร เพริดพราว
23 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สายฝน ในพิมาย 1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
24 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสว่าง 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาติชาย โอชา 1.นาย ณฐรัช อะตะกุมมา
25 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ประกาศิต รอดคำทุย 1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
26 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เชิดธวัช บุญสร้อย 1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
27 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ประกาศิต รอดคำทุย 1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
28 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง อนุสรา เข็มทอง 1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
29 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เนตรียา สุขอ้วน 1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
30 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พิชิตชัย พื้นสวรรค์ 1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
31 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วีร์สุดา จริยศ 1.นาง วงศ์จันทร์ ศรีทับทิม
32 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภสันต์ รัตนะ 1.นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
33 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสว่าง 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภูริทัศน์ แก้วศรีเคน 1.นาย ณพรัตน์ อะตะกุมมา
34 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กมลชนก พละมัย 1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
35 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปรัชญา เครือบุตร 1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
36 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชัยวัฒน์ ประสาร
2.เด็กชาย บุญสม ทุ่มโมง
3.เด็กชาย ณัฐวุฒิ โจมสติ
4.เด็กชาย จิรายุส แซ่ตัง
5.เด็กชาย พชร หิรัญเรือง
6.เด็กชาย เจตน์รังสรรค์ สำราญ
7.เด็กชาย คณากร ขุขันธ์เขต
8.เด็กชาย เทพชัย พรมนิ่ม
9.เด็กชาย เจษฎา พรมลา
10.เด็กชาย ธนบัตร วันศรี
11.เด็กชาย สะราวุฒิ มาคำ
12.เด็กชาย ศักดิ์นฤน กินรา
13.เด็กชาย พรชัย ขุขันธ์เขต
14.เด็กชาย อภิชัย ยิ่งกำแหง
15.เด็กหญิง บรรณฑรวรรณ ขันทอง
16.เด็กหญิง กนกพร ทิพนัส
17.เด็กหญิง รุ่งอรุณรัตน์ เชื้อวงศ์
18.เด็กหญิง อาทิตยา มาสำโรง
19.เด็กหญิง ภัคจิรา สาระวัน
20.เด็กหญิง สิริลักษณ์ สาลี
21.เด็กหญิง นิธิศา โนนสังข์
22.เด็กหญิง ฉัตรชนก พงษ์เหล่าขำ
23.เด็กหญิง ณัฐญาพัชร์ จันทะรัตน์
24.เด็กหญิง ปานตะวัน พลเสนา
25.เด็กหญิง พรนภัส วงษ์อนันต์
26.เด็กหญิง ณัฐณิชา วอนอก
27.เด็กหญิง เรืองรอง รุ่งเรือง
1.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
2.นาย ศรายุทธ ประสานศรี
3.นาย นนทนัตถ์ งามเลิศ
4.นางสาว ชนากานต์ ศิริโรจนงาม
5.นาง สมคิด จำเริญสุข
6.นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์์
7.นาง จารุลักษณ์ วอนอก
8.นาง พรทิพย์ ยวงปรางค์
37 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนากร พวงเกต 1.นาง กันต์ญภัทร คณานิตย์
38 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐพล อำภะรัตน์ 1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
39 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแก 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐกิตติ์ อินทะพันธ์ 1.นาย อดุลย์ ชุมสงคราม
40 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระบี่ 91.67 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุดารัตน์ สุภาพงษ์ 1.นาง นงนภัส บุญพอ
41 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 89.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ปรัชญา เครือบุตร 1.นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
42 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกระบี่ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วันวิสาข์ จันหอม 1.นาง นงนภัส บุญพอ
43 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนาวุฒิ บัวกอ 1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
44 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุภาพร สมนึก 1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
45 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 94.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรชัย พิมขุนทด
2.เด็กชาย ประวิทย์ กุลบุตรดี
3.เด็กชาย นิธิศ เหลาสิงห์
4.เด็กชาย กฤษดากร เพชรดี
5.เด็กหญิง เรืองรอง รุ่งเรือง
6.เด็กหญิง ณัฐธิดา สินศิริ
7.เด็กหญิง ปรวรรณ ขันคำ
8.เด็กหญิง ปารัญญา อุปสุข
9.เด็กหญิง จิราภร มูลเสนา
10.เด็กหญิง อภิรดี ยงเจริญ
11.เด็กหญิง ไพรินทร์แก้ว กลางประพันธ์
12.เด็กหญิง แพรวผกา ส่องศรี
13.เด็กหญิง นพรัตน์ อุนชะสม
14.เด็กหญิง คีตภัทร วรรณทอง
15.เด็กหญิง อรนิชา ภูแท่งแก้ว
16.เด็กหญิง ศศิประภา สาลี
17.เด็กหญิง โชติกา เอียววงศ์
18.เด็กหญิง อรนันท์ ครองใจ
19.เด็กหญิง รวินันท์ วรรณะ
20.เด็กหญิง ผกามาศ ภักเกลี้ยง
21.เด็กหญิง พรลภัส รุ้งแก้ว
22.เด็กหญิง ลภัสรดา กินรา
23.เด็กหญิง กัญญารัตน์ ดาวใสย์
24.เด็กหญิง ฐิติวรรณ กาลพัฒน์
25.เด็กหญิง วรกมล เจริญรักษ์
26.เด็กหญิง ปนิตา เพชรดี
27.เด็กหญิง ญารินดา สิงห์ยาม
28.เด็กหญิง ปภัสรา วงศ์พิทักษ์
29.เด็กหญิง สุพัตรา ทนไทย
30.เด็กหญิง กันตนา ศรีชาคำ
31.เด็กหญิง นันนภัส สถาพร
32.เด็กหญิง นภัสสร คำโสภา
33.เด็กหญิง ชนิภรณ์ อินราช
34.เด็กหญิง ลลิตา สัญไชย
35.เด็กหญิง พวงแก้ว แสงเพ็ง
36.เด็กหญิง ศิรดา เจวรัมย์
37.เด็กหญิง ฟาริดา อินทะพันธ์
38.เด็กหญิง ฐิติวรรณ ทองมาก
39.เด็กหญิง สกุณี ธานี
40.เด็กหญิง พุทธิชา โกศาแสง
1.นาย ธนบดินทร์ คันธประธีป
2.นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
3.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
4.นาง ณัฐปภัสร์ พงศ์สถาวร
5.นาง ชวาลา ฤทธิสิทธิ์
6.นาง สมคิด จำเริญสุข
46 ศิลปะ-ดนตรี การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พิษณุ โอชา
2.เด็กชาย ธวัชชัย สมพงษ์
3.เด็กชาย ธีระพัฒน์ หน่อคำผุย
4.เด็กชาย สนทยา นาพันธ์
5.เด็กชาย เกริกชัย บุญหนุน
6.เด็กชาย สุรจิต ธรรมรักษ์
7.เด็กชาย สุทธิพงษ์ บุญชาติ
8.เด็กหญิง สุพัตรา จันทะจิตร
9.เด็กหญิง ปวีณา คำแพง
10.เด็กหญิง เกวลิน สืบสา
11.เด็กหญิง ธนิดา คำเหลือ
12.เด็กหญิง ศิริรัตน์ เข็มแดง
13.เด็กหญิง ศศิธร ป้องกัน
14.เด็กหญิง ศิวนันท์ ครองเชื้อ
15.เด็กหญิง สิรินรัตน์ กายะชาติ
16.เด็กหญิง บุญรอด พงษ์ศรี
17.เด็กหญิง นฤมล ชรินทร์
18.เด็กหญิง น้ำผึ้ง บุษบรรณ์
19.เด็กหญิง ธิดา โจมเสนาะ
20.เด็กหญิง วันเพ็ญ เคารพ
21.เด็กหญิง ศศิกานต์ มาลัยศรี
22.เด็กหญิง กนกวรรณ คำเหลือ
23.เด็กหญิง อินทิรา ภูครองตา
24.เด็กหญิง มณีวัลย์ มีพันธ์
25.เด็กหญิง วรรณภา คำทนที
26.เด็กหญิง เนตรชนก เคหภูมิ
27.เด็กหญิง มินตรา กิจจา
28.เด็กหญิง วิลาวัลย์ ครองชัย
29.เด็กหญิง ธัญญลักษ์ มาระสา
30.เด็กหญิง อักษร กล้าหาญ
31.เด็กหญิง โศริยา ไชยแก้ว
32.เด็กหญิง จินุชนันท์ พาสงค์
33.เด็กหญิง วรัญญา ผู้นวลงาม
34.เด็กหญิง พรพิมล คำเหลือ
35.เด็กหญิง รุ่งทิวา นาพันธ์
36.เด็กหญิง นันทิดา รสชาติ
37.เด็กหญิง สุทธิดา ด้อมสุธรรม
38.เด็กหญิง ศรัญญา ซานาตา
39.เด็กหญิง ธัญญลักษณ์ รัตนะวัน
40.เด็กหญิง ทิพปภาดา ไชยนรา
1.นาย อรันยะ บุญสาลี
2.นาย ธิติพงษ์ ขุขันธิน
3.นาย อภิชาติ พละศักดิ์
4.นาย ฎิธิการ สาอนันต์
5.นาย ไพฑูรย์ สายพิน
6.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
7.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
8.นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
47 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแก 87.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ทัศพล บาดาล 1.นาย ไพศาล ศรีสุระ
48 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย เกริกชัย บุญหนุน 1.นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
49 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 91.20 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จารุพร มั่นทน 1.นาย สมัย อดทน
50 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พรศิลา อินทะพันธ์ 1.นาง อำไพ บุญชาลี
51 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ฤทธิชัย พื้นสวรรค์ 1.นาย ภัทรเดช ทรงกลด
52 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 93.80 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ธิดาวรรณ พายุพัด 1.นาย ทองสุข นิ้วทอง
53 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 91.60 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เรืองรอง รุ่งเรือง 1.นาง พรทิพย์ ยวงปรางค์
54 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 80.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นวพล เรืองรัตน์ 1.นาง พรทิพย์ ยวงปรางค์
55 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กฤษณะ ทองสะอาด
2.เด็กชาย รัชชานนท์ พังทูน
3.เด็กชาย บุญญาวัตต์ อ่ำประเสริฐ
4.เด็กชาย พรเทพ ทองทับ
5.เด็กชาย หินทราย กาลพฤกษ์
6.เด็กหญิง ปาระพี ม่วงเพชร
7.เด็กหญิง ทิพยรัตน์ นวนแดง
8.เด็กหญิง ทิตติยา เกษรัตน์
9.เด็กหญิง ศิริญากรณ์ พันธ์ศรี
10.เด็กหญิง สารพี อุระวงศ์
1.นางสาว สำราญ ตาลหอม
2.นางสาว นิ่มนวล ใหญ่ยิ่ง
3.นางสาว กัญญารัตน์ ทองพิละ
56 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุปรียา โพธิพันธ์
2.เด็กหญิง วิภาพร สิมชาติ
3.เด็กหญิง กานต์ธิดา พรมชาติ
4.เด็กหญิง มณีวรรณ โพธิ์หลง
5.เด็กหญิง ศิลาลักษณ์ บุตรสมาน
6.เด็กหญิง สุวรรณา สิมเจริญ
1.นาย เจษฎา หงษากุล
2.นาย เจษฎา นามแดง
3.นาย ปัญญา เบิกบาน
4.นาย วรวัฒน์ พิลากุล
57 ศิลปะ-นาฏศิลป์ การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ไกรสร ถีระสา
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ กาหลง
1.นาย พัฒนะ อรรคชัย
2.นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
58 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.เด็กชาย สุปัญญา กำลังเหลือ
3.เด็กชาย วิษณุ บุษบรรณ
4.เด็กชาย สิทธิชัย ธรรมรักษ์
5.เด็กชาย พิษณุ ภูนาเถร
6.เด็กชาย รณพีร์ ใจชอบงาม
1.นาย มาโนช ขำศรีบุศ
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
3.นาง จุฬาพร ธรรมบุตร
59 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข 88.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สิทธิศักดิ์ แสงทับทิม
2.เด็กชาย อนุวิทย์ ศรีอินทร์
3.เด็กชาย อดิศร ยอดอ่อน
4.เด็กชาย ศิวลักษณ์ ศรีสุรักษ์
5.เด็กชาย กฤตธนา มังฉกรรจ์
6.เด็กชาย รัฐภูมิ กิ่งทวยหาร
1.นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
2.นาย บุญเกิด สุริพล
3.นางสาว สุกัญญา บุตรวงค์
60 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ณัฐธีรา ไชยสัตย์
2.เด็กหญิง อาภัสรา สิมาวัน
3.เด็กหญิง ปัณฑารีย์ สุริยะ
1.นางสาว สุบรรณ์ ฉัตรสุวรรณ
2.นางสาว เพียงพิศ พั่วพันธ์
61 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นางสาว อมิตา มะณี
2.นางสาว ฟ้าใส มีแสง
3.นางสาว รัตนา คำจุ่น
1.นาง นิรมล นาคาธร
2.นาง ผ่องศรี วรรณทวี
62 คอมพิวเตอร์ การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุวรรณศิริ ชื่นตา
2.เด็กหญิง เอื้อมพร ศิริชนะ
1.นาย สิทธินันท์ วรรณจู
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
63 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วุฒิชัย รชตภคนันท์
2.เด็กชาย ธีรวัฒน์ แสงวิชัย
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
64 คอมพิวเตอร์ การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชนะศักดิ์ คันทา
2.เด็กชาย เกียรติศักดิ์ ครองใจ
1.นาย ทวีศักดิ์ มืดทัพไทย
2.นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
65 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชยากร กุศลเพิ่มสุข
2.เด็กหญิง ชุดาภรณ์ คำอุดม
1.นาย สิทธินันท์ วรรณจู
2.นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
66 คอมพิวเตอร์ การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ประสงค์ ละออใส
2.เด็กชาย สุทธิพงษ์ ตุ้มคง
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย วิเชียร อินทร์กลับ
67 คอมพิวเตอร์ การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 85.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย อริญชัย แก้วสง่า
2.เด็กชาย อภิรักษ์ ทองสลับ
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
68 คอมพิวเตอร์ การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 90.86 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐวัฒน์ กะมะรีย์
2.เด็กชาย ธวัชชัย จรลี
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
69 คอมพิวเตอร์ การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.นาย จิรพัฒน์ ศรีอุทุมพร
2.นางสาว รัตนาวดี ทองห้อง
3.นางสาว อลิศา หาญชัย
1.นาย ทวีศักดิ์ มืดทัพไทย
2.นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
70 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จักรวาล หนูเตี้ย
2.เด็กชาย เสกสรร จันทนาม
3.เด็กหญิง อำไพพรรณ พันธ์อุ่น
1.นาย สุริยา นนทา
2.นาย นิวัฒน์ โคตา
71 การงานอาชีพ การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6 โรงเรียนอรจันทร์วิทยา 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชุติมา กุนหอม
2.เด็กหญิง กนกพัชร อินอร่าม
3.เด็กหญิง ปริยาภรณ์ ป้องกัน
1.นางสาว สุฑามณี กุดประทาย
2.นางสาว เยาวลักษณ์ เกษมกุล
72 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 93.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วัชระ แพ่งพนม
2.เด็กชาย ธนภัทร์ ไชยวงษ์
3.เด็กชาย มงคล ไชยแสนทา
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
73 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 98.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัญญารัตน์ อุ่นเสมอ
2.เด็กหญิง อมรรัตน์ กำลังดี
3.เด็กหญิง ศรัญญา บุษดี
4.เด็กหญิง ศุภรดา เผ่าพันธ์
5.เด็กหญิง ศุภาพิชญ์ โทชัย
6.เด็กหญิง นภัสวรรณ ตันสิงห์
1.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
3.นาง ประภาพรรณ เบิกบาน
74 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สิทธิชัย บัวงาม
2.เด็กชาย ธนาวุฒิ บัวกอ
3.เด็กหญิง ณัฐนิชา สายสมบัติ
4.เด็กหญิง ปนิตา ไชยรัตน์
5.เด็กหญิง จันทร์เพ็ญ พูนผล
6.เด็กหญิง พัชราภา ราชการ
1.นาย สมบัติ พูลเพิ่ม
2.นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
3.นาง ภาวินี เติมใจ
75 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 โรงเรียนสว่างคูณวิทยา 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง พิมพ์กมล เจริญพันธ์
2.เด็กหญิง ณัฏฐณิชา ชิณวงศ์
3.เด็กหญิง คุณัชญา ดิษเจริญ
1.นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
2.นาง สุพจนี เครือทอง
76 การงานอาชีพ การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 97.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วนารี กายะชาติ
2.เด็กหญิง อนุษา โพธิพันธ์
3.เด็กหญิง มัณฑนา ยีรัมย์
1.นาย ใหม่ สาสังข์
2.นาง อำไพ บุญชาลี
77 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 92.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กนกวรรณ ฤทธิ์บำรุง
2.เด็กหญิง ศศินิภา เพ็งกระจ่าง
3.เด็กหญิง วัชโรดม ตุ้มคง
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
78 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุทธิรักษ์ โสภี
2.เด็กหญิง สุนิตา บุตรสมาน
3.เด็กหญิง จุฑามาศ โพธิ์ปัตนา
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
79 การงานอาชีพ การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง จุฑามาศ ป้องสิงห์
2.เด็กหญิง ณัฐนิชา ไพรบึง
3.เด็กหญิง สุทธิดา บัวสด
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
2.นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
80 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กันต์ฤทัย สีดา
2.เด็กหญิง พัชรี นิยมวงศ์
3.เด็กหญิง ขวัญนภา ญาติจำรูญ
1.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
2.นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
81 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง วิดาลักษณ์ แจ่มเชื้อ
2.เด็กหญิง เพชรลดา เครือคำ
3.เด็กหญิง ชุติกาญจน์ พันธ์กาฬสินธุ์
1.นาง ทัศนา สมสวย
2.นาง วิสันต์ เส้นสุข
82 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 95.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ชาญณรงค์ กาหลง
2.เด็กหญิง สิยาพัฐ เหล่าพงศ์เจริญ
3.เด็กหญิง กุลธิดา ผ่านพินิจ
1.นาย อภิชาติ หนองเทา
2.นาง ปานมนัส บุญตาโลก
83 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย กวิน วังสำเภา
2.เด็กหญิง สุธาทิพย์ สายแวว
3.เด็กหญิง วิชญาพร ศึกษา
1.นางสาว อัจฉรา กรพรม
2.นาง สมบูรณ์ สมปาน
84 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ภานุ เรียนพิมพ์
2.เด็กชาย ธีรศักดิ์ คำหอม
3.เด็กหญิง ตรีทิพย์ แสงทอง
1.นาง ภุมริน ตั้งเสริมสิทธิ์
2.นาง อารีย์ นิธิยานันท์
85 เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสว่าง 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธวัชชัย แดงดำ
2.เด็กหญิง สุจิตรา เปกสันเทียะ
1.นางสาว สโรชิน สมภาวะ
2.นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
86 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนากร ทองสลับ 1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
87 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง เสาวนีย์ หาดี 1.นาง สุภาพร แก้วทอง
88 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ประสิทธิชัย สุจันทร์ 1.นางสาว อาทิตยา หงษาล้วน
89 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กิติยา คนกลาง 1.นาง บังอร เพริดพราว
90 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พินิจ ทองสลับ 1.นางสาว กาญจนา บุญโสม
91 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านแก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ศุภกิตติ์ วงษ์สุวรรณ์ 1.นาย ศรชัย พิมาทัย
92 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี) 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ณัฐวุฒิ แก้วอาสา 1.นางสาว วรรณศิริ สารกาญจน์
93 เรียนร่วม - ศิลปะ การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านโคกวิทยา 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย วันชัย โพธิ์ปรึก 1.นางสาว นิภา จอมพันธ์
94 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง ชฎาภา ศรีไพร
2.เด็กหญิง ญาณิศา โทพันธ์
3.เด็กหญิง มณีรัตน์ ลุยตัน
1.นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
2.นาง วาสนา จันทร์แก้ว
95 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 90.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย สุคนธสวัส เมาลิชาติ
2.เด็กชาย ธรรมรักษ์ จันทร์ประสิทธิ์
3.เด็กหญิง นงนภัส บุระการ
1.นาง วรรณี แสนลา
2.นาง รันดอน กุดประทาย
96 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านสังเม็ก 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย นครินทร์ ประจันทร์
2.เด็กชาย ฤทธิจักร บุญมานันท์
3.เด็กชาย สิทธิวา คำเหลือ
1.นาย รัฐชัย ฝอยทอง
2.นางสาว ญาณิศา บุญตาโลก
97 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง กัลยา ไชยพันธ์
2.เด็กหญิง จันทิมา บุตรสมาน
3.เด็กหญิง กชกร บุตรสมาน
1.นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
2.นาง วาสนา จันทร์แก้ว
98 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์ 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย ธนากร จันทร์ประสิทธิ์
2.เด็กชาย สุริยา ณะนิมิตร
1.นาย รัชพงศ์ บุญลอด
99 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์ 86.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย จิรภัทร ขวัญยืน
2.เด็กหญิง วิไลภรณ์ เกิดนอก
1.นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
2.นางสาว นวลจันทร์ บุตรโท
100 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กหญิง สุชาดา เข้มอาจ
2.เด็กหญิง จิราพร ยี่สุ่น
3.เด็กหญิง กิราพร ลุยตัน
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ
101 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น 100.00 เหรียญทอง
ชนะเลิศ
1.เด็กชาย พงศธร พรมมาสุข
2.เด็กชาย สุริยา แก้วไพรวัน
3.เด็กชาย วีรชน โสพัฒน์
1.นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
2.นาง เกษตะนา ศรีวรบุญ

 

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.