หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

 
1. ภาษาไทย
 
2. คณิตศาสตร์
 
3. วิทยาศาสตร์
 
4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
 
5. สุขศึกษา และพลศึกษา
 
6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์
0262 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3 0263 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
0265 การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3 0268 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
0269 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6 0271 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
0300 การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3 0307 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
0308 การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 0309. การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
0310 การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3 0311 การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
0312 การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 0313. การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
0721 การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3
 
7. ศิลปะ-ดนตรี
0314. การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6 0315 การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
0316 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6 0317 การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
0323 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6 0324. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
0325 การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6 0326. การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
0327 การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6 0328. การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
0329 การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6 0330. การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
0331. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6 0332. การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
0333 การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6 0334. การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
0335 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6 0336 การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
0337 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6 0338 การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
0339. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6 0341. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
0343. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6 0345. การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
0347. การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3 0348 การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
0352 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6 0353 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
0369 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6 0370 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
0371 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3 0372 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
0373 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3 0374 การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0375 การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6 0601 การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
0602 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6 0603 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
0604 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6 0605 การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
0643. การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3 0731 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
0732 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3 0736 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
0737 การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6 0747. การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
0748. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3 0749. การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
0750. การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3
 
8. ศิลปะ-นาฏศิลป์
0376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6 0377. การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
0378. การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6 0379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
0395. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6 0396. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
0398. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6 0399. การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
0400. การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 0404 การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3
 
9. ภาษาต่างประเทศ
 
10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน
 
11. คอมพิวเตอร์
 
12. หุ่นยนต์
0243. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6 0247. การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
0250. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6 0251. การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3
 
13. การงานอาชีพ
0001 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6 0003 การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
0004. การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3 0006 การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
0012 การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 0013 การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
0018 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6 0019 การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
0022 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 0023 การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
0026 การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6 0027. การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
0034. การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3 0048 การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
0050. การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3 0067. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
0068. การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3 0734 การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6
 
14. ปฐมวัย
 
15. เรียนร่วม - ภาษาไทย
0108 การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6 0109. การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
 
16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์
 
17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม
0127. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0128. การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0135 การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
18. เรียนร่วม - ศิลปะ
0233. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6 0234. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
0236 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0237 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
0239 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0240. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
0241 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 0242 การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
0248. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0249. การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
0274. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6 0275 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
0276 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6 0277 การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0280. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6 0281. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
0282. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3 0283. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
0284. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3 0285. การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
0287. การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
0160. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0162. การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0167. การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0171 การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0175. การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0177 การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0182. การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0185 การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0195. การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6 0197 การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0208 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น 0209. การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
0213 การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น 0226 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
0231 การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
 
20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน
0500. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6 0501. การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
0502. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6 0503. การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
0504. การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3 0505. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
0506. การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3 0507. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
0508. การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3 0509. การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.