หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


1. ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

2. คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

3. วิทยาศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0174
การแข่งขันเครื่องร่อนกระดาษพับ ป.1-ป.3
1
นาย ชาญ ชมชื่น
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
ประธาน
2
นาย เสรี อุยานันท์
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
3
นาง ประคอง อรรคบุตร
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการ
4
นาย ธวัชชัย นวลแย้ม
ครู โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
กรรมการ
5
นาย สัญชัย ปุณประวัติ
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
6
นาย กฤษณ์ หงษ์สิงห์
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
7
นาย เกรียงฤทธิ์ กสิพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
8
นาย มาโนช ขำศรีบุศ
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
2
0181
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนไกล ป.4-ป.6
1
นาย บัวพัน ขันตี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
ประธาน
2
นาย ประมวล ศรีธีรานนท์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย สมัชญ์พล ท่อนทองมีสุข
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
4
นาย วิเชียร อ้วนศิลา
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
5
นาย เดชชาติ กมุทชาติ
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
6
นาย สมจิต สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
7
นาย บุญเพียร พุทธวงค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
3
0184
การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6
1
นาย ประสิทธิ์ สร้อยมาลุน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
ประธาน
2
นาย วิเชียร อินทร์กลับ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาย ปรัตถกร รักพรม
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
4
นาย เจษฏาภรณ์ อาจหาญ
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
5
นาย ไพฑูรย์ สายพิน
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาง รุ่งรัตน์ สมบูรณ์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
7
นางสาว ณัฏฐาพร ลุมพล
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
4
0190
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินนาน (โดยติดล้อบินขึ้นจากพื้น) ม.1-ม.3
1
นาย อินสร หนูพัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขะยูง
ประธาน
2
นาย วิรัตน์ สอนทอง
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
3
นาย อภิชาติ พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
4
นาง อุบล รักพรม
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
5
นาย สุริยา นนทา
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการและเลขานุการ
5
0191
การแข่งขันเครื่องบินพลังยาง ประเภทบินไกล (โดยการปล่อยด้วยมือ) ม.1-ม.3
1
นาย อินสร หนูพัฒน์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขะยูง
ประธาน
2
นาย วิรัตน์ สอนทอง
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
3
นาย อภิชาติ พละศักดิ์
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
4
นาง อุบล รักพรม
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
5
นาย สุริยา นนทา
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการและเลขานุการ

4. สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0014
การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6
1
นาย จำนง ดีนันท์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกระบี่
ประธาน
2
นาย พงษ์วิวัฒน์ คุณมานะ
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
3
นาย รัชพงศ์ บุญลอด
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
4
นาง จินดา พูลเพิ่มจิน
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
5
นาง สนทนา บุญกัณหา
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
6
นาย ธนบดินทร์ คันธประธีป
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
2
0164
การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3
1
นาย สุวัฒน์ มะโนชาติ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
ประธาน
2
นาง อุบลวดี พวงขจร
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
3
นาง ปิยะมาศ ผ่านพินิจ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
4
นาง กัลยาณี ผึ่งผาย
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
5
นาง บังอร เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
6
นาง สุวนิตย์ วงษ์ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
7
นาง ทัศนา สมสวย
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
8
นาง ทิพย์วดี เรืองธีรชัย
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการและเลขานุการ
3
0165
การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6
1
นาย ลมัย พวงเพ็ชร
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
ประธาน
2
นาง สันทนา ชมภูวิเศษ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
3
นางสาว นิลพัฒน์ โกทา
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
4
นางสาว วนิดา ศรไชยญาติ
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
5
นางสาว อำไพ เคารพ
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
6
นาง วิสันต์ เส้นสุข
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
7
นาง วัลลี ศรีจันทร์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
กรรมการ
8
นางสาว มาลีวรรณ พื้นผา
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการและเลขานุการ
4
0166
การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3
1
นาย ประพัฒน์ รักพรหม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง
ประธาน
2
นาย ถนอม จวนเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
3
นาง เรืองจรรยา พละศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง วาสุกรี จันทร์หอม
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
5
นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการ
6
นาง พิมพ์ โหล่คำ
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
7
นาง จารวี ปัตตาละคะ
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
8
นาง สารภี วงค์บุดดี
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
5
0751
การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3

5. สุขศึกษา และพลศึกษา

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

6. ศิลปะ-ทัศนศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0262
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3
1
นาย สงวน สีลากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย ติณณ์ พรคนึง
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการ
5
นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
6
นาง บังอร เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
7
นางสาว ดวงสมร เหมือนมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการและเลขานุการ
2
0263
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6
1
นาย สงวน สีลากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย ติณณ์ พรคนึง
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
รองประธาน
3
นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการ
5
นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
6
นาง บังอร เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
7
นางสาว ดวงสมร เหมือนมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการและเลขานุการ
3
0265
การแข่งขัน ศิลป์สร้างสรรค์ ม.1-ม.3
1
นาย สงวน สีลากุล
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย ติณณ์ พรคนึง
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย พีรพัฒนพนธ์ พิมพ์พัฒน์
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นางสาว สุกันญา ไผ่จิตร
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการ
5
นาง พวงเพชร กมลมุณีรัตน์
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
6
นาง บังอร เพริดพราว
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
7
นางสาว ดวงสมร เหมือนมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการและเลขานุการ
4
0268
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3
1
นาย ทวี ฝอยทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
รองประธาน
2
นาย ฤทธิเกียรติ คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาง สมคิด จำเริญสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง อนงนาฏ ปราบเสียง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
5
นาง จุฬาพร หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทินกร หลาวทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
5
0269
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6
1
นาย ทวี ฝอยทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ประธาน
2
นาย ฤทธิเกียรติ คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาง สมคิด จำเริญสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง อนงนาฏ ปราบเสียง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
5
นาง จุฬาพร หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทินกร หลาวทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
6
0271
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3
1
นาย ทวี ฝอยทอง
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ประธาน
2
นาย ฤทธิเกียรติ คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาง สมคิด จำเริญสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง อนงนาฏ ปราบเสียง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
5
นาง จุฬาพร หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทินกร หลาวทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
7
0300
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3
1
นาย มงคล สุทธิ์สนธิ์
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ประธาน
2
นางสาว ชมจันทร์ หงษ์สา
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
3
นางสาว รุ่งอรุณ โจระสา
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
4
นาง อมลวรรณ เป็นลาภ
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
5
นาย ฎิธิการ สาอนันต์
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
8
0307
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3
1
นาย สนิท จำปาทิพย์
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ประธาน
2
นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
3
นางสาว ลักษณพร ยางงาม
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
4
นาง กรรณิกา คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
5
นาง หทัยกนก ทองยืน
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
6
นาง วิชรา ทองทั่ว
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
7
นาง เมธาวี ร่มเย็น
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
9
0308
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6
1
นาย สนิท จำปาทิพย์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ประธาน
2
นางสาว กรณ์ปนัสย์ เงาศรี
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
3
นางสาว ลักษณพร ยางงาม
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
4
นาง วิชรา ทองทั่ว
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
5
นาง กรรณิกา คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
6
นาง หทัยกนก ทองยืน
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
7
นาง เมธาวี ร่มเย็น
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
10
0309
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3
11
0310
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3
12
0311
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3
1
นาง นารถน้อย ไชยพล
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง
ประธาน
2
นางสาว เอมอร ไชยดำ
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นาง รัศมี ศิริชนะ
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง สว่าง จูมเกต
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
5
นาง นันทิชา บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการและเลขานุการ
13
0312
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6
1
นาง นารถน้อย ไชยพล
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง
ประธาน
2
นางสาว เอมอร ไชยดำ
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
3
นาง รัศมี ศิริชนะ
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง สว่าง จูมเกต
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
5
นาง นันทิชา บุญรักษา
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการและเลขานุการ
14
0313
การแข่งขันประติมากรรมลอยตัว ม.1-ม.3
15
0721
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

7. ศิลปะ-ดนตรี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0314
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ป.1-ป.6
2
0315
การแข่งขันเดี่ยวระนาดเอก ม.1-ม.3
3
0316
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ป.1-ป.6
4
0317
การแข่งขันเดี่ยวระนาดทุ้ม ม.1-ม.3
5
0323
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ป.1-ป.6
6
0324
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงใหญ่ ม.1-ม.3
7
0325
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ป.1-ป.6
8
0326
การแข่งขันเดี่ยวฆ้องวงเล็ก ม.1-ม.3
9
0327
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ป.1-ป.6
10
0328
การแข่งขันเดี่ยวซอด้วง ม.1-ม.3
11
0329
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ป.1-ป.6
12
0330
การแข่งขันเดี่ยวซออู้ ม.1-ม.3
13
0331
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ป.1-ป.6
14
0332
การแข่งขันเดี่ยวจะเข้ ม.1-ม.3
15
0333
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ป.1-ป.6
16
0334
การแข่งขันเดี่ยวขิม ๗ หย่อง ม.1-ม.3
17
0335
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ป.1-ป.6
1
นาย รุ่งโรจน์ มั่นรอด
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย สมสิน บุญชู
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย เผ่าพงศ์ มีชัย
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
18
0336
การแข่งขันเดี่ยวขลุ่ยเพียงออ ม.1-ม.3
19
0337
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ป.1-ป.6
1
นาย ทวีศักดิ์ รักโสภา
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นางสาว มนพีรา ร่มศรี
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
3
นาง จิตราภรณ์ พิมแก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
กรรมการ
4
นาง เสาวลักษณ์ มั่นรอด
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการและเลขานุการ
20
0338
การแข่งขันขับร้องเพลงไทย ม.1-ม.3
21
0339
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ป.1-ป.6
22
0341
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ป.1-ป.6
23
0343
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ป.1-ป.6
24
0345
การแข่งขันวงอังกะลุง ป.1-ป.6
25
0347
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ก ป.1-ม.3
26
0348
การแข่งขันวงดนตรีลูกทุ่ง ประเภททีม ข ป.1-ม.3
27
0352
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย สิทธิชัย พงษ์สิน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ประธาน
2
นาย ชุมพล ครสาย
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
3
นางสาว สุกัญญา ทองยัง
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
4
นาง ศิราภรณ์ พานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
5
นาง พนิดา แสงใส
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาง กันต์ญภัทร คณานิตย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
7
นาง ศุภาวีร์ อดทน
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
28
0353
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่งชาย ม.1-ม.3
29
0369
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ชาย ป.1-ป.6
1
นาง เพ็ญศรี กิ่งมะณี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย คำพอง พิมพ์ทราย
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
3
ว่าที่ร้อยตรี เมธี บุญปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
4
นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
5
นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
6
นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
7
นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
8
นาง วิธิตา คมใส
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการและเลขานุการ
30
0370
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย สิทธิชัย พงษ์สิน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ประธาน
2
นาย ชุมพล ครสาย
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
3
นางสาว สุกัญญา ทองยัง
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
4
นางสาว กนกพร คำสอน
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
5
นาง ศิราภรณ์ พานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
6
นาง พนิดา แสงใส
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
7
นาง ศุภาวีร์ อดทน
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
31
0371
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง หญิง ม.1-ม.3
1
นาย สิทธิชัย พงษ์สิน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ประธาน
2
นาย ชุมพล ครสาย
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
3
นางสาว สุกัญญา ทองยัง
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
4
นางสาว กนกพร พรมสอน
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
5
นาง ศิราภรณ์ พานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
6
นาง พนิดา แสงใส
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
7
นาง ศุภาวีร์ อดทน
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
32
0372
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ หญิง ป.1-ป.6
1
นาง เพ็ญศรี กิ่งมะณี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย คำพอง พิมพ์ทราย
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
3
ว่าที่ร้อยตรี เมธี บุญปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
4
นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
5
นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
6
นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
7
นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
8
นางสาว วิธิตา คมใส
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการและเลขานุการ
33
0373
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ม.1-ม.3
34
0374
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาง เพ็ญศรี กิ่งมะณี
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย คำพอง พิมพ์ทราย
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
3
ว่าที่ร้อยตรี เมธี บุญปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
4
นาง ปิ่นอนงค์ สุมังคละพันธ์์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
5
นาง สุพีชา เสมียนรัมย์
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
6
นาง ณัฏฐวิมนต์ บุล์ญเอนก
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
7
นาง ชิลาลักษ์ นามวงศ์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
8
นาง วิธิตา คมใส
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการและเลขานุการ
35
0375
การประกวดขับขานประสานเสียง ป.1-ป.6
1
นาย ประมาณ ประสานพันธ์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
ประธาน
2
นาย ศรายุทธ ประสานศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย ไชยา ดวงแก้ว
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นาง พัชญ์สินี ชาลีหน่อคำผุย
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
5
ว่าที่ร้อยตรี ณฐรัช อะตะกุมมา
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
6
นาย สวาท บุตรวงค์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
36
0601
การประกวดขับขานประสานเสียง ม.1-ม.3
37
0602
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ชาย ป.1-ป.6
1
นางสาว สุกัญญา ภูมิโยธา
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นาย ไพศาล ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านแก
กรรมการ
3
นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
4
นาง กันต์ญภัทร คณานิตย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
5
นาง อาวรณ์ ชมชื่น
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
6
นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการและเลขานุการ
38
0603
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ม.1-ม.3
1
นาย ไพศาล ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านแก
กรรมการ
39
0604
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล หญิง ป.1-ป.6
1
นางสาว สุกัญญา ภูมิโยธา
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นาย ไพศาล ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านแก
กรรมการ
3
นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
4
นาง อาวรณ์ ชมชื่น
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
5
นาง กันต์ญภัทร คณานิตย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
6
นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการและเลขานุการ
40
0605
การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นางสาว สุกัญญา ภูมิโยธา
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นาย ไพศาล ศรีสุระ
ครู โรงเรียนบ้านแก
กรรมการ
3
นางสาว บุศรินธร จินาวัลย์
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
4
นาง อาวรณ์ ชมชื่น
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
5
นาง กันต์ญภัทร คณานิตย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
6
นางสาว นุชจรัตน์ ดาลัย
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการและเลขานุการ
41
0643
การประกวดวงดนตรีสตริง ม.1-ม.3
42
0731
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ม.1-ม.3
43
0732
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ม.1-ม.3
1
นาย สมศักดิ์ เบ็ญมาศ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
ประธาน
2
นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย ไพฑูรย์ กันยา
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
4
นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
5
นาง ระพีพรรณ ทิพมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทองสุข นิ้วทอง
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
44
0736
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง หญิง ป.1-ป.6
1
นาย สมศักดิ์ เบ็ญมาศ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
ประธาน
2
นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย ไพฑูรย์ กันยา
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
4
นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
5
นาง ระพีพรรณ ทิพย์มาต
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทองสุข นิ้วทอง
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
45
0737
การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ชาย ป.1-ป.6
1
นาย สมศักดิ์ เบ็ญมาศ
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
ประธาน
2
นาย เกียรติศักดิ์ ไวยขุนทด
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย ไพฑูรย์ กันยา
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
4
นาง ศศิลักษณ์ ธิเดช
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
5
นาง ระพีพรรณ ทิพย์มาต
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทองสุข นิ้วทอง
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
46
0747
การแข่งขันการบรรเลงวงเครื่องสายวงเล็ก ม.1-ม.3
47
0748
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้นวมผสม เครื่องสายเครื่องเดี่ยว ม.1-ม.3
48
0749
การแข่งขันวงปี่พาทย์ไม้แข็งเครื่องคู่ ม.1-ม.3
49
0750
การแข่งขันวงอังกะลุง ม.1-ม.3

8. ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0376
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.4-ป.6
2
0377
การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3
3
0378
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.4-ป.6
4
0379
การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
5
0395
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.4-ป.6
6
0396
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3
7
0398
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.4-ป.6
8
0399
การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
9
0400
การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3
10
0404
การแข่งขันการแสดงมายากล ป.1-ม.3

9. ภาษาต่างประเทศ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

10. กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0010
การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3
1
นาย สุรสิทธิ์ นาสารีย์
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
ประธาน
2
นาย วรวัฒน์ พิลากุล
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาย อัครรินทร์ พงษ์มิตร
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นาย โสภณ คำลีมัด
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
5
นาย สุริยะ พรมดวง
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการ
6
นาย ประชา สว่างวงษ์
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
7
นาย สมศักดิ์ วงค์บุดดี
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
2
0051
การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเน ป.4-ป.6
1
นาย ภัทรเดช ทรงกลด
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
ประธาน
2
นาย ชคัทพล วงษ์ใหญ่
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
3
นาย ศรชัย พิมาทัย
ครู โรงเรียนบ้านแก
กรรมการ
4
นาย นิวัฒน์ โคตา
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการ
5
นาย ใหม่ สาสังข์
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการและเลขานุการ
3
0062
การแข่งขันการจัดการค่ายพักแรม ม.1-ม.3
4
0102
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6
1
นาง ศิริลักษณ์ พรมจรรย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
ประธาน
2
นาง นันทกุล เธียรคำตัน
ครู โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
กรรมการ
3
นาง สุพัตรา ศรีเมือง
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง สุมาลี ละม่อม
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
5
นาง ธัชวรรณ แสนคุ้ม
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
6
นาง นิดาวรรณ ดาลัย
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการ
7
นาง กันย์ชนา อินอักษร
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
8
นางสาว ชมจันทร์ อินทรปัญญา
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
5
0103
การประกวดหนังสือเล่มเล็ก ม.1-ม.3

11. คอมพิวเตอร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0002
การวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3
1
นาย เนติวัฒน์ บำรุง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
ประธาน
2
นาย กิตติศักดิ์ จันทะแสง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
3
นาย สุเทพ เบิกบาน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
กรรมการ
4
นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
5
นางสาว ศรีประไพ ช่างเจรจา
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
6
นางสาว นาฏยา ดวงแก้ว
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
7
นางสาว พนมพร มูลคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการและเลขานุการ
2
0005
การสร้างการ์ตูนแอนิเมชั่น (2D Animation) ม.1-ม.3
3
0011
การออกแบบสิ่งของเครื่องใช้ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
4
0016
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ป.4-ป.6
1
นาย วิศิษย์ เปานาเวียง
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ประธาน
2
นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย ถาวร เสาเวียง
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
4
นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
5
นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
กรรมการ
6
นาง จินตนา น้อยจีน
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
7
นาย สุชาติ คู่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
5
0017
การสร้างเกมสร้างสรรค์จากคอมพิวเตอร์ ม.1-ม.3
6
0020
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6
1
นาย สิทธินันท์ วรรณจู
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นาย ดวงตา บุญชาลี
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
3
นาย กองพันธ์ เจริญทัศน์
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
4
นาย เกียรติศักดิ์ พลนำ
ครู โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
กรรมการ
5
นางสาว นฤชล แสงสีทอง
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
6
นาง สิริรัช ทวี
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
7
นาย กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์
ครู โรงเรียนศรีอุดมซำตารมย์
กรรมการและเลขานุการ
7
0021
การสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ม.1-ม.3
8
0024
การใช้โปรแกรมนำเสนอ (Presentation) ป.4-ป.6
1
นาย ประดิษฐ์ มีดี
ครู โรงเรียนบ้านขนา
ประธาน
2
นาย เจษฎา นามแดง
พนักงานราชการ โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาย ธานินทร์ กันหาบุตร
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
4
นางสาว พลอยไพริน ลูกรัตน์
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
5
นาง จงลักษณ์ หลอมทอง
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
6
นาง สุชัญญา ขำศรีบุศ
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
7
นาย ทวีศักดิ์ มืดทัพไทย
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการและเลขานุการ
9
0025
การสร้าง Webpage ประเภท CMS ม.1-ม.3
10
0028
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ป.4-ป.6
1
นาย วิศิษย์ เปานาเวียง
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ประธาน
2
นาย อัฐวัฒน์ โคสารคุณ
พนักงานราชการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาย ถาวร เสาเวียง
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
4
นาย วรพิสิษฐ์ ชนันท์กานต์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
5
นาย ณัฐเตชิต ศิริบูรณ์
ครู โรงเรียนบ้านโนนแสนสุข
กรรมการ
6
นางสาว พหุรัตน์ โกสกุล
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
7
นาย สุชาติ คู่แก้ว
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
11
0029
การสร้าง Webpage ประเภท Web Editor ม.1-ม.3
12
0044
การประกวดโครงงานคอมพิวเตอร์ประเภทซอฟต์แวร์ ม.1-ม.3

12. หุ่นยนต์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0243
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ป.1-ป.6
2
0247
การแข่งขันหุ่นยนต์ สพฐ. ม.1-ม.3
3
0250
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ป.1-ป.6
4
0251
การประกวดโครงงานการออกแบบและเทคโนโลยี ม.1-ม.3

13. การงานอาชีพ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0001
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ป.4-ป.6
2
0003
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ป.4-ป.6
3
0004
การแข่งขันจักสานไม้ไผ่ ม.1-ม.3
4
0006
การแข่งขันประดิษฐ์ของใช้จากวัสดุธรรมชาติในท้องถิ่น ม.1-ม.3
1
นาย เอกราช บุราชรินทร์
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาย สมจิตร สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
4
นาง นิรมล นาคาธร
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
5
นาย ธงชัย พรมมาแข้
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการและเลขานุการ
5
0012
การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6
1
นาย สุพล ศรีจันทร์
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
ประธาน
2
นาง วิไล สิทธิพรม
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
3
นาง ผ่องศรี วรรณทวี
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
4
นาง นวลจันทร์ บุญญาสุ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
5
นาง สำราญ สืบหล้า
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
6
นาง ปรียา บุญทน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
กรรมการ
7
นาง สุวิมล บูรณ์เจริญ
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการและเลขานุการ
6
0013
การแข่งขันประดิษฐ์กระทงดอกไม้ธูปเทียนแพ ม.1-ม.3
7
0018
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ป.4-ป.6
1
นาย เสรี ชินชัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก
ประธาน
2
นาย เกรียงฤทธิ์ กสิพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
3
นาย โอภาส ทองสุ
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
4
นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
5
นาง วชิราภรณ์ บุญเชิญ
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
6
นาง ภาราดา สระสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
7
นาย ชินบุตร การะเกษ
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
8
0019
การแข่งขันโครงงานอาชีพ ม.1-ม.3
1
นาย เสรี ชินชัย
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านแก
ประธาน
2
นาย เกรียงฤทธิ์ กสิพันธ์
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
3
นาย โอภาส ทองสุ
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
4
นางสาว เพ็ญพักตร์ จันทร์นาม
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
5
นาง วชิราภรณ์ บุญเชิญ
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
6
นาง ภาราดา สระสิงห์
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
7
นาย ชินบุตร การะเกษ
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการและเลขานุการ
9
0022
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6
1
นาย ประสิทธิ์ เกษบุรมย์
ครู โรงเรียนบ้านขนา
ประธาน
2
นาย อรัณ ทิพมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านสว่าง
กรรมการ
3
นาง กุศลิน การะเกษ
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
4
นางสาว วิไลภรณ์ ผุยพรม
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการและเลขานุการ
10
0023
การแข่งขันจัดสวนถาดแบบชื้น ม.1-ม.3
11
0026
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ป.4-ป.6
12
0027
การแข่งขันแปรรูปอาหาร ม.1-ม.3
13
0034
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ม.1-ม.3
14
0048
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6
15
0050
การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ม.1-ม.3
16
0067
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ป.4-ป.6
17
0068
การแข่งขันแกะสลักผักผลไม้ ม.1-ม.3
18
0734
การแข่งขันทำอาหาร น้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6

14. ปฐมวัย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0702
การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย
1
นาย วิเชียร วงษ์ราช
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
ประธาน
2
นาง วัชราภรณ์ พิณทอง
ครู โรงเรียนบ้านขนา
กรรมการ
3
นางสาว พักตร์เพ็ญ ชูใจ
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นาง รุจิราภรณ์ เครือบุตร
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
5
นางสาว นิภาพร บุดสาเดช
ครู โรงเรียนบ้านกระบี่
กรรมการ
6
นาง กัลยา ขันติวงค์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
7
นางสาว พรนิพา คิดสำราญ
ครู โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
กรรมการ
8
นาง มัจฉา อินทรีย์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
9
นาง ปัทมาวดี คำแผ่น
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
10
นางสาว มณีรัตน์ ห้องแซง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการและเลขานุการ
2
0703
การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย
1
นาย พิชัย ตุลยเสวี
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านขนา
ประธาน
2
นาง พุธ คำศรี
ครู โรงเรียนบ้านแก
กรรมการ
3
นางสาว เสาวภาคย์ เสนาะสวัสดิกุล
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
4
นาง อรพิน บึงไกร
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
5
นางสาว มาลี สลัดทุกข์
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการ
6
นางสาว มลญาณี ลีศรี
ครู โรงเรียนอรจันทร์วิทยา
กรรมการ
7
นาง เพ็ญนภา เตียวเจริญสินศิริ
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
8
นาง ขวัญเรือน สุขสาย
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
9
นาง ศิวาลักษณ์ เหมือนมาตย์
ครู โรงเรียนบ้านกันตม(คุรุราษฎร์สามัคคี)
กรรมการ
10
นาง พิราวรรณ คำพุฒ
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
กรรมการและเลขานุการ

15. เรียนร่วม - ภาษาไทย

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0108
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.4-ป.6
2
0109
การแข่งขันการจัดทำหนังสือเล่มเล็ก ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

16. เรียนร่วม - คณิตศาสตร์

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน

17. เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0127
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0128
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
3
0135
การประกวดมารยาทงามอย่างไทย ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ประพัฒน์ รักพรหม
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสว่าง
ประธาน
2
นาย ถนอม จวนเจริญ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
3
นาง พิมพ์ โหล่คำ
ครู โรงเรียนบ้านเดียงตะวันตก
กรรมการ
4
นาง เรืองจรรยา พละศรี
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
5
นาง จารวี ปัตตาละคะ
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
6
นาง วาสุกรี จันทร์หอม
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
7
นาง เยาวมาลย์ ละเลิศ
ครู โรงเรียนบ้านไหล่ดุมตาเหมา
กรรมการ
8
นาง สารภี วงศ์บุดดี
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ

18. เรียนร่วม - ศิลปะ

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0233
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ป.1-ป.6
2
0234
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการได้ยิน ม.1-ม.3
3
0236
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0237
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
5
0239
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
6
0240
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
7
0241
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย ทวี ฝอยทอง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านสังเม็ก
ประธาน
2
นาย ฤทธิเกียรติ คำหล้า
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาง สมคิด จำเริญสุข
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
4
นาง อนงนาฎ ปราบเสียง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
5
นาง จุฬาภรณ์ หลักเพชร
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
6
นาย ทินกร หลาวทอง
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการและเลขานุการ
8
0242
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
9
0248
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
10
0249
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
11
0274
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ป.1-ป.6
12
0275
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
13
0276
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ป.1-ป.6
14
0277
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย สิทธิชัย พงษ์สิน
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
ประธาน
2
นางสาว สุกัญญา ทองยัง
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
3
นาง ศิราภรณ์ พานิช
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการ
4
นาง พนิดา แสงใส
ครู โรงเรียนบ้านสังเม็ก
กรรมการ
5
นาง ชุมพล ครสาย
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการ
6
นาง กันต์ญภัทร คณานิตย์
ครู โรงเรียนบ้านโนนคำแก้ว
กรรมการ
7
นาง ศุภาวีร์ อดทน
ครู โรงเรียนบ้านโคกวิทยา
กรรมการและเลขานุการ
15
0280
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ป.1-ป.6
16
0281
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการมองเห็น ม.1-ม.3
17
0282
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ม.1-ม.3
18
0283
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ม.1-ม.3
19
0284
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3
20
0285
การประกวดการขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทนักเรียนออทิสติก ม.1-ม.3
21
0287
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

19. เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0160
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
2
0162
การแข่งขันการทำอาหาร ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
3
0167
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
4
0171
การแข่งขันการประดิษฐ์งานใบตองประเภทบายศรีปากชาม ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
5
0175
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
6
0177
การแข่งขันการประดิษฐ์ของใช้จากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
1
นาย เอกราช บุราชรินทร์
รองผู้อำนวยการ โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
ประธาน
2
นาย สุรวิทย์ ศรีวรบุญ
ครู โรงเรียนบ้านตระกาศขอนแก่น
กรรมการ
3
นาย สมจิตร สวัสดี
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งโพธิ์
กรรมการ
4
นาง นิรมล นาคาธร
ครู โรงเรียนบ้านเดียง(พลีศึกษา)
กรรมการ
5
นาย ธงชัย พรมมาแข้
ครู โรงเรียนบ้านขะยูง
กรรมการและเลขานุการ
7
0182
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
8
0185
การแข่งขันการประดิษฐ์ของเล่นจากเศษวัสดุเหลือใช้ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
9
0195
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ป.1-ป.6
10
0197
การแข่งขันการร้อยมาลัยดอกไม้สด ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
11
0208
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางสติปัญญา ไม่กำหนดช่วงชั้น
12
0209
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางร่างกายฯ ไม่กำหนดช่วงชั้น
13
0213
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ไม่กำหนดช่วงชั้น
1
นาย เนติวัฒน์ บำรุง
ผู้อำนวยการ โรงเรียนบ้านโนนน้ำอ้อม
ประธาน
2
นาย สุเทพ เบิกบาน
ครู โรงเรียนบ้านทุ่งกอกหนองเกาะ
กรรมการ
3
นาย กิตติศักดิ์ จันทะแสง
ครู โรงเรียนบ้านม่วง(รามคำแหง11)
กรรมการ
4
นางสาว นาฏยา ดาวแก้ว
ครู โรงเรียนสว่างคูณวิทยา
กรรมการ
5
นางสาว ศรีประไพ ประจันตะเสน
ครู โรงเรียนมารีย์อุปถัมภ์
กรรมการ
6
นางสาว ชลัญอินทร์ แสงจันทร์
ครู โรงเรียนอนุบาลดำรงราชานุสรณ์
กรรมการ
7
นางสาว พนมพร มูลคำ
ครู โรงเรียนบ้านหนองหญ้าลาด
กรรมการและเลขานุการ
14
0226
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบชื้น ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6
15
0231
การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

20. ศิลปวัฒนธรรมอีสาน

ที่
ID
รายชื่อกรรมการตัดสินการแข่งขัน
1
0500
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ป.1-ป.6
2
0501
การแข่งขันเดี่ยวแคน ป.1-ป.6
3
0502
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ป.1-ป.6
4
0503
การแข่งขันเดี่ยวพิณ ม.1-ม.3
5
0504
การแข่งขันเดี่ยวแคน ม.1-ม.3
6
0505
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ป.1-ป.6
7
0506
การแข่งขันเดี่ยวโหวด ม.1-ม.3
8
0507
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ป.1-ป.6
9
0508
การแข่งขันเดี่ยวโปงลาง ม.1-ม.3
10
0509
การแข่งขันวงดนตรีพื้นเมือง (โปงลาง) ม.1-ม.3

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่
กิตติพงษ์ ระวิวรรณ์ โทร 0918323405 อีเมล์ krupong25@gmail.com
กัลป์ธีร์ พละศรี โทร 0848329083 อีเมล์ jiabthee@gmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขัน งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน bbl.ac.th
โปรแกรมโดยครูพุทธวัฒน์ ประจันทร์ [ทีมพัฒนาโปรแกรมศิลปหัตถกรรมนักเรียนระดับกลุ่ม]
Copyright © 2014 bbl.ac.th All rights reserved.